Stanovy spolku „Promeritum z. s.“

Preambule

Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem fyzických a právnických osob, založený k naplňování společného zájmu svých členů, jímž je účel spolku podle těchto stanov. Spolek Promeritum z. s. (dále také jen jako „Spolek“) je nezávislým, dobrovolným, neziskovým, nepolitickým a otevřeným Spolkem osob, jež mají zájem na realizaci sdružovacího práva občanů, na organizaci a výkonu jejich zájmové činnosti v oblasti podpory zdravotnických zařízení ve smyslu zlepšování jejich péče.

Spolek byl založen jako sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a schválením těchto stanov se podřizuje právní úpravě dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I.
Základní ustanovení

1.1 Spolek nese název: Promeritum z. s.

1.2 Sídlem Spolku je: Olomouc.

1.3 Spolek je založen na dobu neurčitou a působí na území České republiky.

1.4 Spolek je sdružením osob ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II.
Účel a činnost Spolku

2.1 Účelem Spolku je realizace sdružovacího práva občanů, organizace a výkon jejich zájmové činnosti v oblasti podpory zdravotnických zařízení za účelem zlepšování jejich péče a poskytování finančních prostředků z příjmů Spolku na pořízení technického vybavení těchto zařízení. Spolek se zavazuje být nápomocen ke všeobecné podpoře zdravotnických služeb v České republice.

2.2 V souladu s účelem Spolku je jeho hlavní činností komplex vzájemných a neoddělitelných aktivit přímo naplňujících účel Spolku, jež zahrnují zejména:

2.2.1 veřejně prospěšnou činnost;

2.2.2 soustřeďování a poskytování informací o dostupných prostředcích pro zkvalitňování péče ve zdravotnických zařízeních (uvnitř Spolku i vně);

2.2.3 jednání s fyzickými a právnickými osobami, orgány státní správy i samosprávy za účelem získávání prostředků k rozšíření možností péče ve zdravotnických zařízeních;

2.2.4 organizování sbírek v souladu s cíli Spolku;

2.2.5 propagování sponzorů přispívajících přes Spolek na zlepšování péče zdravotnických zařízení;

2.2.6 osvětová činnost;

2.2.7 vytváření a realizace projektů za účelem podpory účelu Spolku;

2.2.8 propagovaní výsledků z dosažených úspěchů Spolku;

2.2.9 podpora a rozvoj těchto iniciativ vydáváním propagačních materiálů, publikací, letáků, brožur, DVD, apod.

2.3 Spolek může též vykonávat vedlejší hospodářskou činnost; vedlejší hospodářskou činností získané prostředky se nerozdělují a v plném rozsahu se použijí na podporu činnosti hlavní a dosažení účelu Spolku.

2.4 Jakýkoliv zisk se v plné výši užívá pro naplnění účelu Spolku a jakkoliv se nerozděluje mezi své členy či orgány.

III.
Členství

3.1 Členem Spolku mohou být fyzické osoby starší osmnácti let věku a právnické osoby, které souhlasí s účelem Spolku, jeho stanovami a jsou rozhodnuty se podle svých možností podílet na uskutečňování účelu a podílet se na činnosti Spolku.

3.2 Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství. Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli.

3.3 Členství vzniká za podmínek přijetí za člena, o kterém na základě podané písemné přihlášky uchazeče rozhoduje Výbor. Pro přijetí člena je třeba souhlas 2/3 členů Výboru.

3.4 Dokladem členství je členský průkaz Spolku.

3.5 Členství zaniká:

3.5.1 vyloučením člena ze Spolku, a to dnem uvedeným v usnesení o vyloučení;

3.5.2 vystoupením člena ze Spolku, a to dnem doručení oznámení o vystoupení Výboru;

3.5.3 smrtí člena Spolku;

3.5.4 zánikem Spolku;

3.5.5 dalšími způsoby, které vyplývají ze zákona.

3.6 Členství nepřechází na právního nástupce člena.

3.7 Spolek může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen:

3.7.1 opakovaně či závažně porušil své povinnosti podle Stanov nebo vnitřních rozhodnutí Spolku;

3.7.2 dopustil se i mimo spolkovou činnost úmyslného trestného činu, byl-li za něj pravomocně odsouzen nebo jiného zvlášť zavrženíhodného jednání nebo

3.7.3 veřejně projevuje názory popírající či snižující důstojnost člověka nebo odporující naplnění účelu Spolku.

3.8 O vyloučení Člena rozhoduje Výbor na návrh minimálně tří (3) členů Spolku. Vyloučený člen má právo se ve lhůtě 15 dnů odvolat k Členské schůzi, která rozhodnutí Výboru přezkoumá. Rozhodnutí o vyloučení nabude účinků rozhodnutím Členské schůze nebo marným uplynutím zákonné lhůty pro podání návrhu na přezkoumání Členské schůzi.

3.9 Vyloučit člena ze Spolku může Výbor pouze pro neplnění podstatných členských povinností po předchozím písemném upozornění na tuto možnost a marném uplynutí přiměřené lhůty k odstranění nedostatků.

3.10 Člen Spolku je oprávněn ze Spolku vystoupit.

3.11 Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

IV.
Práva a povinnosti členů

4.1 Členové Spolku jsou oprávněni podávat návrhy a podílet se na veškerých rozhodnutích souvisejících s řešením záležitostí Spolku, zajišťo¬vat a kontrolovat hospodaření Spolku, vyžadovat si zápisy z Členských schůzí včetně příloh k nahlédnutí.

4.2 Na činnosti Spolku se podílejí všichni jeho členové rovným dílem, nedohodnou li se nebo nestanoví li Členská schůze jinak.

4.3 Členové Spolku jsou povinni se podílet na činnosti Spolku, zejména na zajišťování a kontrole účelného a hospodárného čerpání a vynakládání finančních prostředků získaných z dotací, darů či z vlastní činnosti.

4.4 Člen Spolku je zejména oprávněn:

4.4.1 účastnit se jednání Členské schůze, každý člen má jeden hlas;

4.4.2 hlasovat na jednání Členské schůze;

4.4.3 účastnit se jednání Výboru;

4.4.4 volit orgány Spolku a být volen do těchto orgánů;

4.4.5 předkládat návrhy a náměty pro činnost Spolku;

4.4.6 obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;

4.4.7 být informován o činnosti Spolku, veškerých jeho orgánů, a to včetně hospodaření;

4.4.8 využívat zařízení, které má Spolek v dispozici, a výhod, které Spolek poskytuje podle zásad schválených Výborem;

4.4.9 podílet se na praktické činnosti Spolku;

4.4.10 vyjadřovat se k činnosti Spolku, podávat návrhy a klást otázky.

4.5 Člen Spolku má zejména povinnosti:

4.5.1 jednat v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími orgánů Spolku v mezích jejich působnosti a pravomoci;

4.5.2 aktivně se podílet na plnění účelu a poslání Spolku;

4.5.3 aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nečinit žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku;

4.5.4 platit řádně a včas členské příspěvky, jejichž výše a splatnost bude stanovena Členskou schůzí;

4.5.5 platit řádně a včas jiné příspěvky, jejichž povaha, výše a splatnost bude stanovena Členskou schůzí.

V.
Orgány Spolku

5.1 Spolek je spravován těmito svými orgány:

5.1.1 Členská schůze;

5.1.2 Výbor;

5.1.3 Předseda.

VI.
Členská schůze

6.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a tvoří ji všichni členové Spolku.

6.2 Zasedání Členské schůze svolává Výbor nejméně jednou ročně pozvánkou adresovanou všem členům Spolku a též vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Spolku, a to nejpozději do jednoho měsíce od doručení takovéto žádosti, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Termín, místo konání a program Členské schůze je nutno oznámit písemnou pozvánkou nejméně 15 dnů předem.

6.3 Členské schůzi předsedá a její jednání řídí Předseda. Nemůže-li Členskou schůzi řídit Předseda, řídí ji další člen Výboru.

6.4 Hlasování se provádí veřejným hlasováním. Tajně se hlasuje, požádá-li o to kterýkoliv člen Spolku a schválí-li to Členská schůze.

6.5 Členská schůze:

6.5.1 může projednat a rozhodnout jakoukoliv záležitost Spolku;

6.5.2 schvaluje plán budoucí činnosti Spolku předkládaný Výborem;

6.5.3 schvaluje účetní závěrku Spolku předkládanou Výborem;

6.5.4 schvaluje zprávu o činnosti Spolku předkládanou Výborem;

6.5.5 schvaluje zprávu Výboru o hospodaření Spolku za uplynulé období předkládanou Výborem;

6.5.6 volí členy Výboru z řad členů Spolku a odvolává je;

6.5.7 rozhoduje o změně stanov Spolku a o zrušení či přeměně Spolku, to vše 2/3 většinou všech členů Spolku;

6.5.8 schvaluje plán a finanční rozpočet Spolku;

6.5.9 schvaluje roční vyúčtování a roční účetní závěrky Spolku;

6.5.10 rozhoduje o vyloučení člena Spolku jako odvolací orgán;

6.5.11 rozhoduje o rozpuštění Spolku nebo o jeho sloučení s jiným Spolkem;

6.5.12 rozhoduje o dalších otázkách Spolku, pokud si Členská schůze vy¬hradí rozhodování o nich nebo svěřují li je stanovy do působnosti Členské schůze.

6.6 O konání Členské schůze se sepíše zápis, ve kterém musí být uvedeny skutečnosti rozhodné pro platné usnesení, návrhy stran a výsledky hlasování. Tento zápis podepisuje předsedající. Zápis se zakládá u Výboru a kterýkoliv člen má právo do něho kdykoliv nahlédnout či požádat o jeho opis.

6.7 Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna alespoň ½ členů Spolku. Pro přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Spolku. Každý člen má jeden hlas.

6.8 Není-li Členská schůze na svém zasedání schopna se usnášet, pak ten, kdo původní zasedání svolal, svolá novou pozvánkou vyvěšenou ve lhůtě 15 dnů od předchozího hlasování Členskou schůzi na náhradní zasedání, která se bude konat nejdříve 15 dnů od zaslání písemné pozvánky. Na náhradním zasedání může Členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

6.9 O konání Členské schůze pořídí Výbor písemný zápis, který obsahuje průběh Členské schůze, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o Členských schůzích se uschovávají po celou dobu trvání Spolku.

VII.
Výbor a Předseda

7.1 Výbor má řídící působnost a pravomoc ve všech záležitostech Spolku, a to v mezích dle Stanov a rozhodnutí Členské schůze. Výbor zejména řídí činnost Spolku ve všech ohledech tak, aby bylo naplňováno poslání Spolku a záležitosti Spolku byly vedeny v souladu s právním postavením Spolku.

7.2 Výkon funkce ve Výboru je bezplatný s možností uplatnění práva na úhradu hotových výdajů.

7.3 Výbor je tříčlenným orgánem kolektivním,

7.4 Předseda Výboru je statutárním orgánem Spolku a je oprávněn samostatně zastupovat Spolek a jednat vůči třetím osobám.

7.5 Předseda Výboru hospodaří s majetkem Spolku dle zásad a rozpočtu stanovených Členskou schůzí. Přijímá a provádí veškerá další opatření potřebná pro činnost Spolku, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny Výboru.

7.6 Členy Výboru volí ze svých členů na dobu 1 rok Členská schůze a také je odvolává.

7.7 Výbor ze svého středu volí Předsedu a také jej může odvolat.

7.8 Výbor a jeho členové jsou ze své činnosti odpovědní Členské schůzi.

7.9 Výbor svolává Předseda dle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce.

7.10 Schůze Výboru je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Pro platnost usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů Výboru. Schůze Výboru je volně přístupná členům Spolku.

7.11 Výbor je oprávněn a povinen zejména:

7.11.1 rozhodovat o všech otázkách běžné činnosti Spolku, kromě těch, které jsou těmito stanovami nebo jejím rozhodnutím vyhrazeny Členské schůzi nebo Předsedovi;

7.11.2 zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví;

7.11.3 kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků;

7.11.4 připravovat zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov;

7.11.5 svolávat Členskou schůzi Spolku;

7.11.6 připravovat podklady pro jednání Členské schůze;

7.11.7 podávat Členské schůzi zprávy o všech záležitostech Spolku;

7.11.8 zajistit vyhotovení a uložení zápisu o konání Členské schůze;

7.11.9 schvalovat koncepci Spolku pro jednotlivá období;

7.11.10 pravidelně hodnotit ekonomickou situaci Spolku;

7.11.11 schvalovat organizační řád, volební řád, pracovní řád, zásady hospodaření a další vnitřní směrnice Spolku, jejich případné změny a doplňky;

7.11.12 vést evidenci členů Spolku;

7.11.13 rozhodovat o vyloučení člena Spolku;

7.11.14 projednat na nejbližší schůzi věc předloženou členem Spolku

7.11.15 rozhodovat ve všech záležitostech Spolku, nejde-li o záležitost, o níž pravomoc rozhodnout si Členská schůze vyhradila pro sebe či jinou osobu či orgán.

VIII.
Zásady hospodaření

8.1 Předpokládaným zdrojem příjmů Spolku budou státní dotace, finanční dary, příspěvky členů apod.

8.2 Z veškerých příjmů Spolku budou hrazeny následující výdaje a náklady:

8.2.1 administrativně - správní výdaje orgánů Spolku,

8.2.2 služby a práce nutné k činnosti Spolku.

8.3 Výdaje Spolku jsou dále zaměřeny na uskutečňování účelu a činnosti Spolku uvedených v článku II. těchto stanov a v souladu s formami činnosti.

8.4 Spolek hospodaří s vlastními finančními prostředky získanými z dotací, darů a příspěvků členů Spolku na základě celkového plánu a rozpočtu schváleného Členskou schůzí Spolku.

8.5 Členská schůze je oprávněna povolit mimořádné užití finančních prostředků odchylně od stanoveného plánu a rozpočtu do výše, kterou sta¬noví.

IX.
Společná, zvláštní a závěrečná ustanovení

9.1 Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Spolek se zrušuje rozhodnutím Členské schůze. Bylo-li rozhodnuto o zrušení Spolku, jmenuje Výbor neprodleně likvidátora. Výbor též rozhoduje o použití likvidačního zůstatku, a to na účel co nejbližší účelu Spolku.

9.3 Funkční období členů v orgánech Spolku nekončí dříve, než je zvolen za dřívějšího člena nový člen.